ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Кратко описание
Предметът на поръчката е изграждане на алеи в Гробищен парк – гр. Шумен. Строежът е III категория, съгласно чл.6, ал.6 от Наредба №1
за номенклатурата на видовете строежи. Строителните и монтажните работи (СМР), предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на инвестиционния проект, ЗУТ, ЗЗБУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение. Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци ще бъде в сроковете, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Поръчката трябва да бъде изпълнена в срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на връчване на възлагателно писмо
от възложителя на изпълнителя.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Кратко описание
„Разширение на Гробищен парк – ПИ 83510.689.191 по кадастралната
карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен“, строеж III
категория ,съгл.чл.6,ал.6 от Наредба №1 за номенклатурата на
видовете строежи.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва
да се извършат при стриктно спазване на инвестиционния проект, ЗУТ,
ЗЗБУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни
актове, предписания и стандарти за този вид строителство,
включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на
материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи
качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване
на обекта по предназначение.
Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци ще
бъде в сроковете, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти.
Обхватът на поръчката е съгласно изготвените инвестиционни проекти,
които са неразделна част от тази документация.


ОП „Обреден дом”, гр. Шумен,  кани всички заинтересовани лица на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител за Извършване на строително монтажни работи  на територията на Гробищен парк гр. Шумен – ЕТАП ІІІ, Парцел ІІІ

ОП „Обреден дом”, гр. Шумен,  кани всички заинтересовани лица на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител за Доставка на инертни материали за нуждите на Гробищен парк гр. Шумен”